Ban hành tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức Hội chợ lễ hội cà phê năm 2019

Ngày đăng: 26/10/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 2576/QĐ-UBND, ngày 12/10/2018 về việc ban hành tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà phê lần thứ 7 năm